Lynx omsorg AB är ett medarbetardrivet företag. Vi bedriver vård och omsorg utifrån ett holistiskt och fenomenologiskt synsätt i hela Östergötland, men vårt huvudkontor finns i Linköping. Vi samverkar med myndigheter, företag och organisationer från norr till söder i vårt avlånga land.

Vi strävar efter att förena den privata sektorns flexibilitet med det allmännas långsiktiga ansvar. Vi arbetar för att möta våra samarbetspartners behov med utgångspunkt i den unika brukarens individuella förutsättningar genom att erbjud kostnadseffektiva evidensbaserade stödinsatser inom samtal, rådgivning, öppenvård, boendestöd med eller utan boende – ordinärtskyddat & Stödboende
Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt som medför fokus på varje brukares unika behov och önskemål vid sidan om omtanke, långsiktighet och professionell expertis baserad på bästa evidens
Vår värdegrund står för ett pålitligt system av utvalda gemensamma värderingar som genomsyrar alla våra val och handlingar. Allt vi gör ska alltid kännetecknas av hög grad av flexibilitetengagemangtillgänglighet och lyhördhet.