Lynx omsorg AB erbjuder tjänster som:

Boendestöd

Boende i andrahand med stödinsatser

Umgängesstöd

Konsultativt stöd vid uppstarter av HVB boende

Resurspersonal till skola

Naturpedagogik

Personal uthyrning till HVB, LSS boende, stödboende etc.

Boendestöd är en särskilt anpassad form av hjälp i hemmet, boendestödet utförs tillsammans med dig för att öka din delaktighet och självständighet.

Boende i andrahand med stödinsatser

En möjlighet att stärka individen med behovsprövade avgränsade insatser, där individens egna resurser kan kompletteras för att effektivt stärka och påskynda individens målsättning mot självständighet.

Umgängesstöd

Umgängesstöd innebär att barnet och umgängesföräldern umgås några timmar, vanligtvis varannan helg. Detta sker i anvisad lokal med stöd av de umgängesstödjare som LYNX Omsorg tillhandahåller.

Konsultativt stöd vid uppstarter av HVB boende

HVB för barn och unga ska bland annat ha rutiner för hur personalen ska förebygga, uppmärksamma och agera vid kränkningar, övergrepp, hot, våld och självskadebeteenden. LYNX Omsorg bistår med konsultation vid uppstart av HVB-boenden och hjälper till med de rutiner som krävs.

Resurspersonal till skola

LYNX Omsorg tillhandahåller resurser för elever i skolan när det finns beslut om detta.

Naturpedagogik

En arbetsmetod att stärka individens självkänsla och välbefinnande med individuellt anpassade utmaningar med naturen som arena. Där friluftsliv och äventyr är i fokus, skilt från individens vardagliga miljö, krav och yttre störningar.