Lynx Omsorg AB
Organisationsnummer: 556953-8480
Platensgatan 25 582 20 Linköping
Mail: info@lynxomsorg.se
Kontaktperson: Pierre Netz
Kontakttelefon: 070-771 97 70

Verksamhetsbeskrivning

Lynx Omsorg har långvarig erfarenhet att erbjuda praktiskt boendestöd såväl som motivationsarbete i olika former utifrån individens behov både i och utanför hemmet.

Vi utgår från ett lösningsfokuserat synsätt där brukaren själv ska vara delaktig i sitt förändringsarbete för att det ska vara fungerande och hållbart över tid. Ur ett helhetsperspektiv och för att få en fungerande livssituation arbetar Lynx Omsorg för att brukaren ska komma ut i sociala sammanhang/aktiviteter för att få en meningsfull sysselsättning anpassad efter brukarens kapacitet och önskemål. Lynx Omsorg lägger stor vikt vid att samverka med olika myndighetskontakter, sjukvårdskontakter och brukarens närmaste nätverk utifrån brukarens önskemål och samtycke.

Mål för verksamheten

Att leverera tjänster där individen inom ramen för Lynx Omsorg ska kunna påverka sitt stöd utifrån både lång- och kortsiktiga perspektiv.

Att i de insatser vi har möta brukaren utifrån individens behov samt matcha individ och handledare för att underlätta relationsfasen.

Så här arbetar vi med kvalitet

Lynx Omsorg har ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för att säkerhetsställa att vi följer de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar vår verksamhet. Vårt kvalitetssystem, där syftet är att granska, säkra och utveckla verksamheten leds av föreståndaren med stöd av övriga i ledningsgruppen samt kvalitetsansvarig som finns i moderbolaget.

All personal på Lynx Omsorg är skyldig enligt lag att medverka till att insatser som genomförs är av god kvalitet (14 kap.2§ Sol). För att kunna leverera uppdrag med god kvalitet är det viktigt att det finns lämplig personal på Lynx Omsorg med rätt utbildning, erfarenhet och kunskap. All personal på Lynx Omsorg omfattas av kompetenskrav och får kontinuerligt kompetensutveckling utifrån personalens och verksamhetens behov. All ny personal får introduktion utifrån framtagna rutiner.

Ledningen uppmuntrar all personal till att delta i kvalitetsarbete genom att komma med synpunkter, idéer och förslag och till ett öppet klimat, samt att rapportera eventuella avvikelser och klagomål, till hjälp finns nedskrivna rutiner för att hantera dessa. Vid APT varje månad finns kvalitetsledningssystem som stående punkt på agendan där inkomna synpunkter och klagomål, inträffade avvikelser och uppdaterade rutiner tas upp.

All personal på Lynx Omsorg ska arbeta utefter processer och rutiner enligt kvalitetsledningssystemet och det är ledningens ansvar att säkerställa personalens arbetssätt. Att arbeta i enlighet med processerna och rutinerna innebär att vi arbetar systematisk på ett likartat sätt.

Kvalitetsledningssystemet är byggt utifrån nedanstående struktur och finns tillgänglig för all personal:

  1. Genomförande av insats — Här beskrivs rutiner och stöddokument som finns för verksamheten och för vårt arbetssätt vad gäller genomförande av insats.
  1. Samverkan och samarbete; Här beskrivs rutiner och stöddokument som finns för verksamheten och för vårt arbetssätt vad gäller samverkan och samarbete.
  1. Riskanalys – Här beskrivs stöddokument som finns för verksamheten och för vårt arbetssätt vad gäller att bedöma risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet.
  1. Händelser och avvikelser – Här beskrivs rutiner och stöddokument som finns för verksamheten och för vårt arbetssätt vad gäller bland annat hantering av avvikelser, fel och brister, synpunkter och klagomål och missförhållande enligt Lex Sarah.
  1. Personal- och kompetensförsörjning —- Här beskrivs rutiner och stöddokument som finns för verksamheten och för vårt arbetssätt vad gäller processer för att säkerställa verksamhetens kvalitet gällande den bemanning som krävs för att utföra uppdraget.
  1. Egenkontroll —Här beskrivs processer, rutiner och stöddokument för egenkontroll i verksamheten som bland annat rutin för granskning av dokumentation, analys av avvikelser, sjukfrånvaro samt årlig utvärderingsenkät med brukare.
  1. Dokumentation av kvalitetsarbetet -Här sparas dokumentationen av kvalitetsarbetet som sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål, dokumentation av genomförda egenkontroller och riskanalyser samt dokumentation av kvalitets- och verksamhetsberättelser utifrån aktuellt avtal.

Kvalitetsledningssystemets processer och rutiner revideras årligen och vid behov då verksamheten ständigt utvecklas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]