LynxBo

På LynxBo erbjuder olika typer av boendealternativ med bo-socialt stöd, stabiliseringsplatser och förstärkta familjehem/värdfamiljer. På dessa enheter kan vi ta emot vuxna personer inom skydd/avhopp, missbruk, samsjuklighet, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska diagnoser. Till dessa boenden kopplar vi på boendestöd eller som vi kallar det Bo-sociala stöd, vilket lämpar sig för individer som är i behov av skydds- förstärknings- och förändringsinsatser i hemmiljö.

Individens behov ligger helt till grund för insatsens omfattning som varierar från en timmes stöd per dygn till massiv stödbehov över större delen av dygnet. Många av berörda individer för denna form av insats har tidigare erfarenheter av olika vård, behandlings- och omsorgsinsatser utan att det önskade/bestående resultatet har uppnåtts.

LynxBo består av ca 20 separata och individuella boendemöjligheter, alltifrån från lägenheter i samlad form med nära tillgång till personal och valbara gemensamma aktiviteter till utsprida lägenheter i olika bostadsområden. Dessa lägenheter hyrs ut i andra hand och man erhåller Bo-socialt stöd (Boendestöd) av LynxBo under sin placering. Här jobbar en verksamhetschef, enhetschef, behandlare, pedagog, boendestödjare, hälsoterapeut.

På LynxBo arbetar vi i team. Grundbemannade tider är 8–22 med jourberedskap övrig tid via telefon och vi är på plats snabbt om behov uppstår. Vi har dock möjlighet att ha sovande jour på plats om klientens behov är sådant.

Kriminalitet

Vi använder oss av ett urplock från olika metoder kopplat till kriminalitet. Detta i syfte att öka nivån på klientens moraliska tankegångar, förhöja dennes tankar om meningen med livet, underlätta förstärkning och ökning av socialt stöd samt ge individen en upplevelse av självkontroll.

Våld Vi belyser och problematiserar våldet som just våld. Utan förstorande eller förminskande eufismer kan klienten se våldet för det det är och påbörja ett arbeta med de egna beteenden och attityder till våldet och dess konsekvenser.

Trauma

Vi behandlar inte trauma. Dock har vi gedigen erfarenhet av att bemöta människor med olika former av trauman. Vi använder oss av ett lågaffektivt bemötande och traumamedveten omsorg för att hjälpa våra klienter att återhämta sig från sina trauman, hantera konsekvenserna av dessa och återta kontrollen av sig själv.

Missbruk

Hos oss genomgår klienten 12-steg, CRA eller A-CRA beroende på ungdom eller vuxen i syfte att bryta sitt missbruk. Men vi uppmuntrar och samverkar även med självhjälpsgrupper i de fall klienten har behov eller önskemål om detta.

Familj & nätverk

Nätverksarbete tillsammans med familj och nätverk sker under insatsen.

Boende Klienten har möjlighet till boende och behandling på vårt HVB eller en egen lägenhet baserat på behov av skydds –och riskfaktorer. Vi har lägenheter på flera orter i Östergötland.

Utbildning

Efter den inledande fasen verkar vi för att tillsammans med klienten söka adekvata utbildningar. I vissa fall kan vi erbjuda möjlighet att ta ett körkort för truck som underlättar ingången på arbetsmarknaden. Inriktning av utbildning beslutas i smråd med uppdragsgivare och klient innan utskrivning.

Fritid

Klienten ska ha en pro-social fritid och vara knuten till pro-sociala kontakter där. Vi har ett brett kontaktnät som täcker många intresseområden, allt från självhjälpsgrupper till föreningsverksamhet inom kyrkor och idrotten.

Sysselsättning

Vi har ett brett kontaktnät som täcker många intresseområden för att möjliggöra arbete/praktik. Vår strävan ligger i att våra klienter innan utskrivning ska ha en planering klar över vilken typ av sysselsättning som ska genomföras. Detta är en vital del för att få en fungerande egen ekonomi, insikt och förståelse kring densamma.

Skyddsbehov

Val av miljö, leverne, skal – och personskydd efter behov. Samtliga delar i insatsen tar utgångspunkt från klientens behov, risker och skyddsmedvetenhet.

· Vi tar emot klienter från hela landet och anpassar därefter insatsen. Vi jobbar över hela dygnet med klienten, över hela året och är där när klienten behöver oss.

· Vid önskemål kan vi undersöka möjlighet till NP-utredningar och kontakt med psykiatriker. Detta ligger utanför ordinarie insats.

· Vi har tillgång till psykolog, psykiatriker och arbetsterapeut för rådgivning/utbildning och utredning. Vi samplanerar med sjukvården då detta är aktuellt.

· Vår personal har arbetslivserfarenhet inom missbruk, våld, kriminalitet, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska diagnoser.